Coatings hebben nood aan controle en onderhoud! Soms wordt dit vergeten, doch het lang leven van een bekleding is zeer nauw verbonden met een jaarlijkse check; ook het eventueel bijwerken op dat moment van kleine anomalieën zal de levensduur ervan verlengen. Anderzijds geldt ook hier “meten is weten”. Men kan maar beter voorbereid zijn op de vervanging van een bekleding en rapportages geven een duidelijk beeld hoe de bekleding evolueert en binnen hoeveel tijd een vervanging noodzakelijk kan zijn.  GBT moedigt controles erg aan waardoor wij ook langere garanties kunnen geven. We zijn in de mogelijkheid om schade beperkend op te treden.  Een kleine mechanische schade kan desastreuze gevolgen hebben, wat bij een snelle vaststelling € 500,00 kost, kan oplopen naar schades van meer dan € 100.000,00 op 12 maanden !

Wat controleren we zoal ?

Visueel

Eén van de eenvoudigste zaken is de visuele inspectie ! Simpel maar erg belangrijk; natuurlijk is bij deze inspectie een ervaren oog belangrijk, de bekleding is maar zo beschermend als het “weakest point”. Tijdens deze inspectie wordt de algemene toestand en kwaliteit bekeken. We zoeken naar gekende tekorten zoals blazen (diffusie), inkapseling, scheuren of b.v. mechanische schades. Er wordt vooral aandacht gegeven aan de moeilijk bereikbare zones, dichtingsvlakken, groeven, randen enz. De toplaag wordt zelf bekeken, verkleuring, ruwheid enz.

Akoestisch

Alle toegankelijke plaatsen van de bekleding worden onderzocht d.m.v. afkloppen, holle ruimtes worden voorzichtig opengemaakt zodat de onderliggende schade nauwkeurig kan worden beschreven, waarbij volgende zaken erg belangrijk zijn: is de holle ruimte gevuld met vloeistof ? Tot waar gaat de holle ruimte (ondergrond of in de bekleding), wat is de toestand van de ondergrond, is er reeds corrosie opgetreden ? Deze ruimtes duiden meestal op een diffusie proces dat is opgestart.

Laagdikte meting

Het doel van deze controle is, d.m.v. steekproeven metingen te doen van bepaalde plaatsen van de bekleding en daarmee een statistische zekerheid van de reële dikte van de volledige bekleding te bepalen en eventuele afwijkingen tegenover de theoretische minimale dikte vast te stellen. (of te vergelijken met voorgaande inspecties)
Tijdens deze metingen wordt vastgesteld of de bekleding gelijkmatig en op laagdikte aangebracht werd of dat er afname is van materiaal door bijvoorbeeld slijtage.

Poriëndoorslag / Isolatiemeting

Bij het meten van de porositeit en de isolatie d.m.v. sparktesten, controleert men de isolatiekwaliteit van de bekleding; tegelijkertijd gaat men de mechanische beschadigingen en verdere fouten in de bekleding detecteren. Bij onbeschadigde bekleding verkrijgt men een elektrische doorslag bij het overschrijden van de doorslagspanning. Bij beschadiging echter, verkrijgt men reeds doorslag bij kleine spanning. Ongecontroleerde opbouw van vonken vormt zwerfstromen op een groot oppervlak, doelgerichte vonkenopbouw (heldere vonk) daarentegen is een duidelijke indicatie voor porositeit/beschadiging tot op de staalondergrond.
De hoogte van de spanning wordt vastgelegd door de fabrikant van de coating, is gebaseerd op de verwachte isolatiewaarde, ouderdom en wordt berekend aan de hand van de laagdikte die ter plaatse werd gemeten.

Meting hardheid

De hardheid van bekledingen wordt gemeten volgens ASTM met de Barber/Coleman-methode of volgens DIN 14879. De diepte van het doordringen of de weerstand van het meetapparaat in/van de bekleding geldt als graad van hardheid en wordt weergegeven in schaaleenheden b.v. Barcol-Hardheid of Shore. De bereikte uithardingsgraad is o.a. afhankelijk van de temperatuur tijdens de verwerking.
De Barcol-hardheid is een indicatie voor de juiste samenstelling van hars, harder en accelerator. Hoe hoger de hardheid van een bekleding, hoe beter de bereikte vermenging van het hars (polymerisatie) en daardoor ook de chemische bestendigheid. De hardheid geeft niet enkel een indicatie van de vroegere applicatie maar kan ook een indicatie geven over bijvoorbeeld een chemische aantasting. Shore metingen gebeuren b.v. op eboniet en zacht rubber.

Hechtingsmeting

Deze test is een ideale manier om de inwendige toestand van de bekleding alsook de productiekwaliteit ervan te testen. Bij de hechtingsmeting wordt een proefstuk van 20 mm doormeter manueel op de plaats waar de bekleding aangebracht werd gekleefd. Met een geijkte hechtingsmeter wordt dit proefstuk van de ondergrond afgetrokken. Men kan dadelijk de hechtingsgraad van de bekleding van het meetinstrument in N/mm² aflezen.

Hechtwaardes worden aangegeven door de fabrikant, deze zijn meestal degressief m.a.w. de start waarde is bij nieuwe coating hoger dan de minimale waarde na service . Niet enkel de vastgestelde hechtingsgraad is van essentieel belang, maar ook de breuklijn van de hechtingsproef. De breuklijn toont, in hoeverre de bekleding nog voldoende hecht, m.a.w. of de bekleding nog volledig met de stalen ondergrond verbonden is.
Alle bovenvermelde parameters leiden tot een globaal beeld van de toestand van de bekleding.

Hieruit komt de volgende besluitvorming :

  1. Wat is de verwachte verdere levensduur ?
  2. Is er actie nodig en op welke termijn ?
  3. Is de coating voor deze toepassing de juiste ?

GBT adviseert om bij elke gelegenheid een inspectie uit te voeren, minstens jaarlijks. Gaat het apparaat veelvuldig uit dienst dan is het raadzaam om de eigen onderhoudsdienst de visuele inspectie te laten uitvoeren.  Door vroegtijdig in te grijpen kan men ernstige schades en onnodige kosten voorkomen.

GBT en HAW beschikken over een zeer uitgebreid team van opgeleide inspecteurs met al het nodige moderne inspectie materiaal.