Algemene Voorwaarden inzake aankoop van goederen door GBT Benelux N.V., met zetel Starrenhoflaan 27 B1, 2950 Kapellen met ondernemingsnummer 0893.942.496.

 

1. Toepassing

Deze standaardvoorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn en zullen van toepassing zijn op alle verkopen, leveringen en bijhorende diensten door de verkoper (“Leverancier”) van goederen (de “Goederen”) aan de Koper.

Deze Voorwaarden sluiten de toepassing uit van alle voorwaarden van de Leverancier; deze voorwaarden zullen niet bindend zijn voor de Koper, ongeacht of deze voorwaarden kenbaar gemaakt werden aan de Koper voor de levering van Goederen.

Elke afwijking van deze Voorwaarden kan enkel gebeuren via een schriftelijke overeenkomst tussen Leverancier en Koper (“Overeenkomst”).

2. Documentatie

De Goederen zullen geleverd worden met handleiding en andere documentatie, gebruikelijk voor het desbetreffende type van goederen of noodzakelijk door toegepaste wet of bepaling in de Overeenkomst of in aankooporder van de Koper. Op elke levering zal duidelijk naam van de Koper, adres en order nummer gemarkeerd worden op de buitenzijde van de verpakking.

3. Betaling

De Leverancier zendt de factuur na correcte levering van de Goederen en stuurt dit naar volgend adres :

Starrenhoflaan 27 B1
2950 Kapellen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de betalingstermijn 90 dagen vanaf datum van ontvangst door de Koper van een correcte factuur vanwege de Leverancier. De factuur moet minstens een beschrijving van de Goederen, geleverde hoeveelheid, tijdstip en plaats van levering, naam van de Koper en ordernummer van de Koper bevatten. Betaling is afhankelijk van de naleving door de Leveranciers van alle verplichtingen met betrekking tot de levering van de betreffende Goederen. De Koper behoudt zich het recht van compensatie voor met het te betalen bedrag door de Leverancier aan de Koper.

4. Levering

De Leverancier zal de Goederen en documentatie met betrekking tot deze Goederen leveren op tijdstip en plaats aangegeven in de Overeenkomst of aankooporder van de Koper. Heeft de Koper geen tijdstip voor levering aangegeven, zal de Leverancier de Goederen leveren binnen een redelijke termijn.

Voorwaarden voor levering zullen Delivered Duty Paid zijn (DDP zoals gedefinieerd in de INCO terms 2000).

5. Prijzen

Alle prijslijsten en andere prijzen aangeboden door de Leverancier of overeengekomen door partijen zullen inclusief aanvullende diensten met betrekking tot de levering van de Goederen zijn, waaronder kosten van beheer en facturatie.

6. Eigendomsrecht en Overdraagbaarheid van het risico

Eigendomsrecht en risico betreffende de Goederen worden overgedragen van Leverancier aan Koper op tijdstip van levering zoals bepaald in Artikel 4, waaronder voor wat betreft producten, een “Product Information Sheet” (“P.I.S.”) en een “Multisafety Datasheet” (“M.S.D.S.”) en, voor wat betreft machines, een C.E.E. attest, evenals wettelijk opgelegde documenten.

7. Vertraging

In geval van vertraging in de levering van de Goederen of documentatie betreffende deze Goederen, zal de Leverancier de Koper hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een nieuw tijdstip voor levering voorstellen.
Wanneer de Koper het nieuwe tijdstip voor levering niet kan aanvaarden, zal de Koper het recht hebben een beroep te doen op één van de hieronder vermelde middelen.

Elke vertraging wordt beschouwd als een belangrijke inbreuk betreffende de verplichtingen van de Leverancier en de Koper zal het recht hebben om (1) de bestelling te annuleren en schadevergoeding te eisen van de Leverancier (inclusief onrechtstreekse en gevolgschade) en/of (2) een beroep doen op andere rechtsmiddelen beschikbaar voor de Koper.

De Leverancier zal niet gerechtigd zijn in termijnen te leveren, behalve wanneer overeengekomen met de Koper. Een gedeeltelijke levering zal beschouwd worden als laattijdige levering en de Koper zal gerechtigd zijn deze gedeeltelijke levering te weigeren.

Wanneer de Koper een specifiek merk van Goederen heeft besteld, zal de Koper gerechtigd zijn vervangproducten van een ander merk geleverd door de Leverancier te weigeren.

8. Garanties

De Leverancier garandeert dat alle Goederen geleverd aan de Koper (1) dezelfde kenmerken, hoeveelheid, kwaliteit, beschrijving en geschiktheid voor hun bestemming hebben zoals vereist in de Overeenkomst, aankooporder van de Koper of op andere wijze bekend gemaakt aan de Leverancier (2) voldoen aan alle toepasselijke wetgeving en reglementering (3) geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor goederen met dezelfde beschrijving normaliter gebruikt zouden worden (4) de kwaliteiten bevatten van de goederen die de Leverancier aan de Koper heeft aangetoond als voorbeeld of model (5) vervatten of ingepakt zijn op een wijze gebruikelijk voor zulke goederen en zoals vereist in de Overeenkomst of aankooporder van de Koper en (6) geen gebreken vertonen. Deze garantie verstrijkt 24 maanden na tijdstip van levering;

9. Niet-naleving

In geval van inbreuk op één of meerdere voornoemde garanties of andere bepaling in deze Voorwaarden, de Overeenkomst of aankooporder van de Koper, is de Koper gerechtigd (volgens zijn eigen oordeel en keuze en onverminderd elk ander beschikbaar rechtsmiddel) om (1) te eisen dat de Leverancier onmiddellijk na het verzoek van de Koper en op zijn kosten de niet-conforme Goederen vervangt met volledig conforme Goederen, (2) een vermindering te vorderen op de aankoopprijs in verhouding met de vermindering van de waarde van de Goederen veroorzaakt door de niet-naleving, (3) schadevergoeding en vrijwaring te eisen voor verlies of schade opgelopen door de Koper als een gevolg van de niet-conforme Goederen, inclusief onrechtstreekse schade en/of gevolgschade, waaronder kosten voor het demonteren voor “recall”, en voor klachten vanwege derden, en/of (4) in geval van een materiële niet-naleving of wanneer de Leverancier faalt in de vervanging van de Goederen onmiddellijk na vraag van de Koper, zijn bestelling te annuleren en schadevergoeding vorderen, inclusief onrechtstreekse schade en/of gevolgschade, waaronder kosten voor het demonteren, voor “recall”.

Elke niet-naleving zal beschouwd worden als zijnde aanwezig op het tijdstip van levering van de Goederen, tenzij anders bewezen door de Leverancier.

10. Onderzoek

De Leverancier is er zich van bewust dat de Koper bij ontvangst van de Goederen niet altijd in de gelegenheid is de Goederen te onderzoeken en dat de Koper vorderingen mag instellen tegen de Leverancier betreffende niet-conforme Goederen op een tijdstip na levering van deze Goederen. Nochtans zullen vorderingen betreffende de niet-naleving overgemaakt worden door de Koper aan de Leverancier binnen een redelijke termijn na vaststelling van deze niet-naleving door de Koper;

11. Product Aansprakelijkheid

De Leverancier zal de Koper vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor (1) verlies of schade (inclusief onrechtstreekse schade en/of gevolgschade, waaronder kosten voor het demonteren, voor “recall”) opgelopen door de Koper of één van zijn werknemers als gevolg van gebreken aan de Goederen, (2) elke product aansprakelijkheid die de Koper oploopt tegenover een derde partij, inclusief de werknemers van de Koper en (3) een andere vordering vanwege een derde partij tegen de Koper veroorzaakt of verband houdende met een gebrek aan de Goederen.

De Leverancier is verplicht een productaansprakelijkheidsverzekering aan te gaan volgens gebruikelijke voorwaarden met een gekende en betrouwbare verzekeringsmaatschappij, met een dekking van niet minder dan 5 miljoen Euro.

De Leverancier zal op vraag van de Koper, deze laatste een verzekeringsattest toesturen met bewijs van deze verzekeringsdekking.

12. Intellectuele Eigendomsrechten en andere Rechten van Derden

De Leverancier garandeert dat de Goederen op het moment van de levering vrij en onbelast zijn, dat geen derde enige vordering of recht heeft op de Goederen en dat de Goederen geen inbreuk maken op octrooien, licenties, handelsmerken, auteursrechten, know how of ander intellectuele eigendomsrechten van derde partijen.

De Leverancier zal de Koper vrijwaren en schadeloosstellen tegen vorderingen vanwege derde partijen veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op een recht van een derde partij.

13. Vertrouwelijkheid

De Leverancier zal alle informatie en kennis betreffende de Koper, de groep waartoe hij behoort en hun activiteiten, dewelke de Leverancier verkrijgt door zijn levering van Goederen aan de Koper, als vertrouwelijk beschouwen en behandelen. De Leverancier heeft geen toelating, zonder schriftelijk akkoord van de Koper, om de naam van de Koper of commerciële relatie met de Koper te gebruiken om te adverteren, als referentie of op elke andere wijze.

14. Werken – Onderaannemers

In geval van uitvoering van werken in de inrichting van de Koper of diens klant, verbindt de Leverancier er zich toe de verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar hij werkzaamheden komt uitvoeren, na te leven en door zijn onderaannemers te doen naleven. Indien de Leverancier zijn verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan degene in wiens richting de werkzaamheden worden uitgevoerd, zelf de nodige maatregelen treffen op kosten van de Leverancier. Ingeval een beroep wordt gedaan op een onderaannemer voor het uitvoeren van werkzaamheden in de inrichting van de Koper of de uiteindelijke opdrachtgever, is de Leverancier hiervoor volledig aansprakelijk en is hij verplicht om in de overeenkomst met de onderaannemer de bedingen op te nemen zoals bedoeld onder artikel 9,§ 2 a) en b) van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. In geval van gebreke van de Leverancier en/of zijn onderaannemers, zal de Leverancier de Koper hiervoor vrijwaren en schadeloosstellen.

15. Nietigheid

Wanneer een bepaling in deze Voorwaarden of Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt, zullen de andere bepalingen van deze Voorwaarden geldig en uitvoerbaar blijven.

16. Toepasselijk recht en geschillen

Alle Overeenkomsten, aankooporders en bevestigingen en alle andere overeenkomsten of documenten met betrekking tot de levering van de Goederen van de Leverancier aan de Koper, waaronder deze Voorwaarden, zijn onderworpen aan de Belgische wet. In geval van een geschil zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.