1. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn enkel onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de relatie tussen GBT en de opdrachtgever. De ‘algemene en bijzondere voorwaarden’ van de opdrachtgever worden uitgesloten.
 2. De offertes van GBT zijn slechts geldig gedurende een periode van 30 dagen en zijn op geen enkel ogenblik bindend voor GBT. Elke bestelling dient schriftelijk aanvaard te worden door GBT om enig gevolg te hebben.
  De verbintenissen aangegaan door GBT kunnen in ieder geval slechts aangemerkt worden als inspanningsverbintenis.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de opgegeven prijs steeds exclusief BTW, andere taksen en eventuele leverings-, vervoers- , verplaatsings- en verzekeringskosten.
  Voor werken in regie lopen de uren vanaf het vertrek van de werklieden tot hun terugkeer.
  De opdrachtgever dient steeds gratis ter beschikking te stellen: stromend water, 3 aansluitingen en / of elektriciteit 3x230V 13A, en dit naar aangeven van GBT
 4. Elke wijziging van de bestelling door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden en aanvaard te worden door GBT.
  Indien de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst eenzijdig verbreekt is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 30% van het saldo van de globale aannemingsprijs tenzij GBT een hogere schade kan bewijzen.
  Indien geen vaste prijs werd overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle reeds geleverde prestaties en gemaakte kosten en van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 30% van het saldo van de geschatte globale aannemingsprijs tenzij GBT een hogere schade kan bewijzen.
 5. De uitvoeringstermijn is slechts indicatief en afhankelijk van tal van externe factoren. Overschrijding van termijn, ongeacht de oorzaak, geeft geen recht op schadevergoeding in hoofde van de opdrachtgever noch het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  In geval van overmacht, kan GBT opteren de overeenkomst te ontbinden, middels een schriftelijke bericht, en dit zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 6. De facturen van GBT zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel en uiterlijk op de vervaldag. Bij gebreke aan tijdige betaling wordt de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidinterest van 10% en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een min. van 100,00 EUR. Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag, worden alle andere verschuldigde sommen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.
  In geval een levering slechts gedeeltelijk gebeurt, is de overeenstemmende prijs verschuldigd. Bij betalingen mag de opdrachtgever onder geen beding een bedrag inhouden als waarborg. Een dergelijke inhouding wordt beschouwd als een laattijdige betaling.
  De aannemer mag zijn werkzaamheden opschorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft zijn betalingsverplichting te voldoen. Klachten leiden er niet toe dat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever worden opgeschort.
 7. Klachten m.b.t. de geleverde diensten of facturatie dienen GBT, op straffe van niet-ontvankelijkheid, te bereiken binnen de acht dagen na, respectievelijk, de datum van prestatie of facturatie en dit middels een gemotiveerd, aangetekend schrijven.
  Zichtbare gebreken worden uiterlijk en onbetwistbaar geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van (gedeeltelijke) levering.
  GBT is niet gehouden tot vrijwaring voor verborgen gebreken. Worden niet als zichtbaar, noch als verborgen gebrek beschouwd, en zullen geen aanleiding geven tot enige vergoeding, dan wel bijkomende werkzaamheden: lichte kleur- en / of textuurverschillen; het verkleuren van hout- en / of lakwerk; vervuilingen ten gevolge van regenbuien en andere weersinvloeden; …
  Door het ondertekenen van de werkbon, door de opdrachtgever of een aan hem verbonden persoon, gaat de opdrachtgever akkoord met de uitgevoerde werken en de gepresteerde uren.
 8. GBT verstrekt slechts waarborgen conform deze overeenkomst. Op geen enkel ogenblik verstrekt GBT een waarborg uitgebreider dan deze opgegeven door haar leveranciers en / of onderaannemers. De waarborg op de hechting van verf bedraagt 10 jaar op voorwaarde dat de materialen geplaatst zijn volgens correcte bouwkundige voorschriften.
  De waarborg biedt evenwel geen dekking ingeval van schade t.g.v. (zonder limitatief te zijn): overmacht; een handeling of opzettelijke fout van een derde; vorst- vocht en andere weerschade; warmte boven de 90 graden, chemische invloeden (o.m. chemische industrie en agressieve emissiebronnen) werken uitgevoerd door een derde, zonder instemming van GBT en zonder de instructies, gegeven door GBT te volgen; gebreken aan de constructie.
  Om aanspraak te kunnen maken op garanties dienen de ‘gebreken’ minstens 10% van het oppervlak te bedragen.
  De aansprakelijkheid van GBT is in ieder geval beperkt, in afwijking van het gestelde onder punt 9, tot de volgende bedragen : 80% van de aannemingsprijs na twee jaar, 60% na 4 jaar, 40% na 6 jaar, 20% na 8 jaar, 0% na 10 jaar.
 9. GBT is slechts aansprakelijk i.g.v. zware tekortkomingen of bedrog. GBT is niet aansprakelijk voor fouten, inclusief zware tekortkomingen en bedrog, van haar onderaannemers.
  GBT is niet aansprakelijk i.g.v. overmacht (voorzienbaar of niet), waaronder -exemplatief- oorlog, brand, toeval, staking / bezettingen, weersomstandigheden, vertraging in aanvoer van grondstoffen, verkeerde opgave van maten – metingen, … door de opdrachtgever / architect,… in de ruimst mogelijke zin van het woord en dit bij haar of haar leveranciers (onderaannemers).
  GBT is niet aansprakelijk voor: schade ontstaan door achterstallig onderhoud, vocht- en stofschade en schade aan planten, deuren, ramen, venster- of spiegelglas, afvoerleidingen, lichtreclames, e.d. die zouden kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van de voorziene werken, ingevolge het gebruik van bijtende stoffen, straalzand, spoelwater, stof, e.a. alsmede schade ontstaan tengevolge van de slechte toestand van het gebouw.
  De aansprakelijkheid van GBT, contractueel of buitencontractueel, blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst, m.i.v. eventuele vervoerskosten.
 10. De relatie tussen GBT en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Belgische Recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.